Especificacions tècniques

Les unitats mòbils de deshidratació de fangs Centriboet estan integrades pels següents elements:

  • Centrífuga decantadora de dues fases, accionada per motor elèctric i motor hidràulic Viscotherm amb comandament analògic actiu per a la regulació de la velocitat diferencial, per tractar fangs amb una concentració d’entrada entre l’1 i el 10%, cabal màxim de fins des de 3 fins a 290 m3/h i matèria seca a la sortida de fins de 120 fins a 5000 Kg/MS/h.
  • Unitat automàtica de preparació de floculant de cabal variable, per a pols o líquid.
  • Bomba de fangs de cabal variable, accionada per un motor elèctric.
  • Bomba de floculant de cabal variable, accionada per un motor elèctric.
  • Cinta transportadora o sense fi per a la descàrrega dels fangs deshidratats.
  • Quadre elèctric de control i maniobra amb autòmat programable per a la supervisió de cabals, estat de marxa de la centrífuga, bombes, unitat de floculació i cinta transportadora, alarmes de temperatura, de pressió i de canonada buida, autorentat i aturada d’emergència.
  • Mànegues pels fangs i aigua, i cable per a la connexió elèctrica.

Les unitats estan preparades per a intervenir de forma ràpida i  es poden llogar per a operacions de curt, mitjà i llarg termini, amb la garantia d’un servei d’assistència permanent.